شبکه بهداشت و درمان آمل
۱۳۹۸ يکشنبه ۱ ارديبهشت
br ENGLISH
سوالات مهم در رابطه با تغذیه و شیر مادر
سوالات مهم در رابطه با تغذيه و شير مادر

1- اولين تغذيه بهتر است كجا وچه موقع انجام شودوتغذيه زود هنگام نوزاد چه نقشي در سلامت مادر ونوزاد دارد ؟ 

اولين تغذيه نوزاد بايد بلافاصله بعد  از تولد  ودرظرف مدت يك ساعت بعد از تولددر اطاق زايمان وتوسط مادر شروع شود آغاز تغذيه با شير مادر درظرف مدت يك ساعت بعد از تولدميتواند از مرگ يك ميليون نوزاد  جلوگيري نمايد. ااولين قطره شير مادر كه آغوز ناميده ميشود حاوي عوامل ضدعفوني وضد ميكروبي وضد ويروسي وضد قارچي است و اولين واكسيناسيون ناميده ميشود. ارزش اولين قطره كه حاوي ايمونوگلوبولين فراوان ، آنتي بادي ها ، پروتئين هاي حفاظتي است ونوزاد را در برابر بسياري از عفونت ها حفاظت مي نمايد قابل مقايسه با هيچ قطره اي نيست . همچنين به تنظيم سيستم ايمني در حال تكامل  كمك مي كند .

 اولين لمس ومكيدن پستان توسط نوزاد سبب ترشح اوكسي توسين مي شودكه خود باعث انقباض رحم وسبب خروج جفت وكاهش خون ريزي پس از زايمان مي شود  . همچنين اوكسي توسين ترشح ساير هورمون هائي كه سبب آرامش وراحتي مادر مي شود تحريك مي نمايدكه برخي آن را هورمون عشق به نوزاد مي نامند .

وظيفه متخصص زنان وزايمان وهمه كساني كه با نوزاد سر وكار دارند بايد به به مادر توصيه نمايند كه اولين ساعت بعد از تولد را گرامي بدارندو تغذيه نوزاد را در ظرف مدت يك ساعت شروع كنند مسلم است گفته هاي متخصص زنان وزايمان تاثير خاصي بر مادران خواهد داشت .

2- بعد از ترخيص ، براي شيردهي موفق مادر ، مراكز بهداشتي درماني چه نقشي دارند؟ مراقبت وراهنمائي هاي اصلي در چند روز اول تولدوهفته اول ودوران نوزادي چه بايد باشد ؟

بيمارستانها ومراكز بهداشتي درماني در شروع وادامه شير دهي نقش اساسي را دارند

فرموش نكنيم تمام كساني كه در اطاق زايمان ،  بخش اطفال وبخش نوزادان  ، بخش زنان با نوزاد سر وكار دارندمي بايستي اطلاعات كافي در مورد شير مادر داشته باشند  چون اولين راهنمائي غلط توسط هر شخصي در بيمارستان و در قسمت هاي مختلف مي تواند مصيبت وار وفاجعه آميز باشد ودر نتيجه در ادامه شيردهي مشكل ايجاد كند لذا لزوم آموزش هاي لازم وتكرار آموزش ها ساليانه واثرات ثمربخش آن  محرز مي باشد

ايجاد نگرش مثبت در زمينه تغذيه  با شير مادر و هم اطاقي مادر ونوزاد نيز از اهميت ويژه برخوردار است

متخصص كودكان ونوزادان نبايد با اندك مشكل شيردادن درروز هاي اول توصيه به شير خشك نمايد

آموزش هاي لازم به مادران در 24-48 ساعت اول وبهتر است حدود 48-72 ساعت در بيمارستان باشند تا شير دهي خوب وموفق ادامه يابد  پي گيري هاي بعدي ودر هفته اول بايد انجام گيرد به اين ترتيب فرصت هائي فراهم مي گردد تا در صورت وجود مشكل به موقع شناسائي و مداخله لازم انجام گيرد واطمينان حاصل گردد كه مادر شيردهي را به خوبي انجام ميدهد

3- به نظر شما چه حمايت هائي بايد از مادر شود، تا در شير دهي موفق باشد ؟

مهمترين نكته اين است كه مادر  اهميت مادرشدن را درك كند ومقام مادر كه ايزد منان در سوره لقمان آيه 14 بالاترين مقام را قائل شده  وبه فرزندان توصيه شده   "  شكر گذار من كه خالق توهستم وشكر گذار والدين باش  "متوجه  باشد.

 حمايت هاي لازم بايد :   از طرف همسرانجام شود همسر بايد آرامش مادر را فراهم كند تمام كساني كه در خانه هستند در اين  مورد بايد مواظبت  نمايند تا مادر با خيالي آسوده به نوزادش شير بدهد .

حمايت جامعه از زنان نيز اهميت دارد . حمايت هاي دولت وقوانيني كه براي مادر شيرده وضع مي نمايد مهم خواهد بود .مانند مرخصي ساعتي جهت شيردهي شيرخوارانشان كه كار گاه هاي خصوصي نيز از قوانين وضع شده بايد مورد توجه وعمل قرار گيرد.

4- چرا  به شيرخوار آب قند ندهيم؟

بسياري از مادران آب قند راجزلاينفك تغذيه شيرخوار مي دانند.براي چنين مادراني بايد مروري بر مضرات آب قند داشته باشيم:

دادن آب قند سبب مي شود كه شير خواربين شيريني شيرمادروشيريني آب قند مقايسه اي بكندودرصورت تكراروهميشه آب قند خوردن ممكن است نهايتاً آب قند را ترجيح دهدوازخوردن شيرمادرخوددراي كند وياآن راديگر باميل ورغبت نخورد.

آب قند معمولاًبا شيشه وپستانك به شيرخوارداده مي شودوهمين كارباعث گيج شدن اوبين انتخاب سرپستانك وپستان مادر خواهد شد ودرنهايت ممكن است از مكيدن پستان مادرامتناع كند.

ماده شيرين قنددردستگاه هاضمه شيرخوارسرانجام تبديل به آب وگازكربنيك خواهد شدونفخ شكم اورا زيادتر خواهدكرد؛برخلاف تصورمادران كه به هنگام دل درد شيرخواربه اوآب قند يا نبات مي دهند؛اين ماده باعث ازديادنفخ وتشديد دل درد او مي شود.

آب قند به دليل شيريني خود جلوي اشتهاي شيرخوار را مي گيرد وديگربراي او رغبتي  براي خوردن شيرمادر به جا نمي گذارد .

دادن آب قند باغلظت زياد باعث مي شود شيرخوار در قسمت سرين وپاها به علت اسيدي شدن مدفوع دچار سوختگي شود.

استفاده مكرر و به مدت طولاني از آب قند باعث مي شود لبها وگونه هاي شير خواربرجسته وپف آلود شود وحالتي به خود مي گيرد كه اصطلا حاً به (كودك شكري يا قندي)معروف است ونه تنها دليل سلامت او نيست بلكه نشان از سوء تغذيه شير خوار دارد.

مقدار آب قندي كه به شير خوارداده مي شود ازنظرحجم مايع نيز معمولاًزياد است واين حجم زياد معده كوچك اوراپرخواهد كرد وديگرجايي براي تغذيه صحيح با شيرمادرنخواهد گذاشت.

دريك بررسي مشخص شد شيرخواراني كه فقط شيرمادر مي خوردنداضافه وزنشان بهتر ازشيرخواراني بود كه همراه شيرمادر به آنان آب قند نيز مي دادند.

بنابراين تصور نمي شود هيچ مادري؛ديگر دليل قانع كننده اي براي دادن آب قند به شير خوارش داشته باشد.
 

5- آرام كردن شيرخوار با پستانك:

شايعترين؛رايج ترين؛معمول ترين وبدون ترديد بد عاقبت ترين راه آرام كردن شيرخوار دادن پستانك به اوست.ازنيازها وغريزه هاي طبيعي كودك شما؛مكيدن است.شير خوار به اين تمناي نيرومند دروني خودوبه اين نياز؛با مكيدن پستان مادر جواب مي گويد وآن را ارضا مي كند وسپس به خواب مي روداما اگربه شيرخواردر حالت خواب هم نگاه كرده باشيد لابد ديده ايد كه وي حتي در حالت خواب هم  گاهي لبهايش را مي مكد؛گويي به مكيدن پستان مادر مشغول است.به جز مواردي كه شيرخوار گرسنه است وشيرمي طلبد؛درمواقعي هم كه كمي ناآرام است يا دل درد خفيفي دارد مي توانيد با گذاشتن پستان در دهان او؛به او آرامش ببخشيد زيرااگرچه دل درد يا ناراحتي اوبه اين وسيله ازبين نمي رودولي لذت مكيدن ونياز وخواست دروني قوي شيرخوار به مكيدن جايگزين آن دردخفيف مي شود وحواس اورااز آن ناراحتي جزئي پرت كرده ومتوجه امردلچسب مكيدن مي كندودرنتيجه آرامش مي يابد.ارضاي غريزه مكيدن شرخوار نه تنهااشكالي ندارد بلكه لازم است چنانچه او انگشتان دست خودش رابمكد خيلي بهتراست تااينكه به پستانك وابسته شود زيرا اززماني كه اين عادت جايگزين شود ديگر به اين سادگي ها وبه طور مسالمت آميز نمي توان؛آن را ازشيرخوار ودرمراحل بعد ازكودك بازپس گرفت.بنابراين توصيه مي شود از ابتدا؛پيش از تولد نوزاد درليست خريد سيسموني؛روي پستانك خط بكشيد واين قلم جنس را ازبرنامه خريد خود حذف نمائيد.پستانك يا گول زدنك چيز خوبي نيست؛وسيله ايست كه به سهولت آلوده مي شود وشيرخوار را بيمار مي كند؛تميز كردن وضدعفوني كردن آن چندان ساده نيست؛

دربلند مدت به شكل وحالت فك ودهان ودندان هاي كودك لطمه خواهد زد واز نظر شخصيتي نيز اورا وابسته بار خواهد آورد واز رشدش جلوگيري خواهد كرد.

پس لطفاً:شيرخوار خود را به آن معتاد نكنيد وبراي خاموش كردن صدايش پستانك را در دهان او نگذاريد.
 
 
روشهاي تغذيه باشير مادر درمهد كودك

شيرمادر با تركيبات منحصر به فرد آن از قبيل پروتئين ها؛چربي ها؛كربوهيدرات ها؛ويتامين ها؛ آنزيم ها؛ هورمون ها؛آنتي بادي ها؛وسلولهاي زنده وبا خواص تغذيه اي وحفاظتي سبب رشدونمو طبيعي وايده آل شيرخوار خواهد شد.بهترين ؛مناسب ترين وطبيعي ترين روش تغذيه  باشير مادر؛استفاده مستقيم از پستان مادر مي باشد.زيرا مكيدن ؛مستقيم از پستان؛سبب تحريك هورمون هاي توليدوترشح شيرنيز خواهد شد.

تغذيه با فنجان

اين روش؛يك روش ايمن؛علمي وساده براي تغذيه شيرخواران مبتلا به انواع زيادي از مشكلات باليني مي باشدوعموماٌدر مواردي كه شيرخوار قادر به بلع بوده وليكن هنوز نمي تواند پستان را به خوبي بمكد صورت مي گيرد. اغلب نوزادان با سن حاملگي 30تا32 هفته وبيشتر مي توانند بافنجان تغذيه شوند.نوزادان با توانائي در استشمام بوي شيروبا استفاده از حركات منظم فك وزبان منتقل نموده وسبب حفظ سلامت فيزيكي دهان نسبت به استفاده از بطري نيز مي شود.استفاده ازاين روش در نوزادان نارس به جاي استفاده از لوله معدي ويا انتقال از لوله معدي به تغذيه مستقيم از پستان به جاي استفاده از بطري توصيه شده است.در نوزادان رسيده ؛نارس ويا بيمار ودرمواردي كه مادر حضور ندارد؛با استفاده از شير مادردوشيده شده مادر ويا احتمالا شير مصنوعي؛فقط در صورت نداشتن جايگزين مناسب ديگر؛با اين روش؛تغذيه شير خوار انجام مي شود .استفاده ازاين روش در نوزادان نارسي كه ضمن داشتن تمايل وتوانائي در مكيدن وبلع؛گرسنه به نظر رسيده وبا تغذيه توسط لوله معدي ويا استفاده ازپستان نتواند انرژي لازم را كسب نمايند توصيه شده است.

مزاياي استفاده از تغذيه با فنجان عبارتنداز:

روش خوشايندوغير تهاجمي براي شير خوار

اجازه به شيرخوارجهت استفاده از زبان وچشيدن شير

امكان بستن دهان در صورت نخواستن شير

حفظ ضربان قلب ؛تنفس وسطح اكسيژن بدن شيرخوار درحدمناسب

تحريك عصب پويائي

Lingual lipaseكمك به هضم شير دراثرتحريك

تحريك وهماهنگي تكامل رفلكس هاي مكيده وبلع

حفظ حركات طبيعي زبان وفك

اجازه به شير خوار در تنظيم زمان ؛مقداروسرعت تغذيه

تميز كردن آسان فنجان نسبي به بطري وسر پستانك

اتلاف كمتر چربي شير (نسبت به استفاده ازسوند معده)

مصرف انرژي كمتردر مقايسه با استفاده از بطري وسوند معده

روش واسطه اي جهت تشويق به گرفتن پستان به جاي استفاده از بطري وپستانك

ايجاد تماس چشمي بين شير خوارومادر ويا شخص مراقب

قابل استفاده درشيرخواران با مكيدن ضعيف(اختلال نورولوژيك)

روش تغذيه اي ساده و نگهداشتن امن شيرخوار براي تغذيه

مزاياي استفاده از فنجان نسبت به بطري عبارتند از:

مصرف انرژي كمتر وحفظ حركات طبيعي زبان وفك

دادن اختياردرمقدارومدت شيرخوردن

حفظ تداوم تغذيه باشير مادر

كاهش پوسيدگي دندان

كاهش ابتلا به عفونت گوش

عدم ايجاد سردرگمي درگرفتن پستان( nipple confusion)

عادت نكردن به تغذيه با بطري

عيوب احتمالي تغذيه با فنجان عبارتند از:

اتلاف شير به علت چكيده شدن شير ازدهان شير خوار

تمايل نوزادان ترم به استفاده از فنجان در صورت عدم تغذيه مرتب از پستان

تمايل پرسنل به استفاده از اين روش و غفلت در تغذيه از پستان

صدمه به لب ولثه در صورت استفاده خشن ونادرست از فنجان

روش شير دادن با فنجان:

روش تغذيه با فنجان درتمام شيرخواران رسده ونارس يكسان است.روشي آسان مي باشد ونياز به يادگيري مادر براي پيشگيري از خطرات احتمالي ازقبيل آسپيراسيوندارد.مي توان از فنجان مخصوص ويا فنجان هاي معمولي و كوچك ديگرويا پيمانه هاي دارويي؛فنجان تخم مرغي ويا پوشش سر پستانك بطري شيراستفاده نمود.براي اين منظور:

تغذيه رادرشيرخوار گرسنه ؛بيداروهوشيار انجام دهيد.ضمن حفاظت پشت؛سروگردن شير خوار؛وي رابه طور نشسته يا نيمه نشسته در بغل خود نگه داريد.

جهت پيشگيري از دست زدن  شير خوار به فنجان؛اورا درملافه اي بگذاريدودستهايش را زير ملافه قرار دهيد.نيمي از فنجان را از شير پر كنيد.فنجان رابه آرامي بر روي لب پايين ولبه آن رابه قسمت بيروني لب بالا تماس دهيد..فنجان را جهت رسيدن شير به لب هاي شير خوار به آرامي كج نمائيد.ضمن اجازه به شير خوار در خوردن شير؛از ريختن شير به دهان شير خوار پرهيز نماييد.مقدارشير دريافتي بافنجان در هرتغذيه متفاوت است وبه همين منظور ارزيابي مقادير شير دريافتي در طي 24 ساعت نسبت به مقدار شير دريافتي در يك نوبت تغذيه؛از اهميت خاصي برخوردار است.درصورت نياز به شير بيشتر در شيرخواراني كهبا فنجان تغذيه مي شوند؛مي توان از لوله معدي نيزكمك گرفت.

تغذيه باسرنگ وقطره چكان استفاده از اين وسايل درموارد نياز به مقادير كم شير مثل كلستروم يا گاهي تجويز دارو توصيه شده است.باقراردادن مقدار كمي از شير حداكثر تا نيم ميلي ليتردرهر نوبت وبا چكاندن به داخل گونه ويازير زبان شيرخوار؛اين روش تغذيه اي انجام مي شود.براي پيشگيري از خطر آسپيراسيون به علت عدم توانائي وي درمقدار شير دريافتي؛ضمن توصيه به وضعيت نيمه نشسته شير خوار ونريختن مستقيم شير بروي زبان؛درصورت تمايل به مكيدن سرنگ وقطره چكان؛شير رابه آرامي درحين مكيدن به دهان شير خوارمي چكانيم.ازفوائد ديگراستفاده ازاين روش عدم نياز به مكيدن موثر(درنوزادان نارس با مكيدن ضعيف)به شرط داشتن هماهنگي در بلع وتنفس؛درامتناع شيرخوار از گرفتن پستان ودرشيردهي مجدد باآغشته نمودن آرئول با شير براي گرفتن پستان؛مي باشد.درصورت تمايل وتوانائي شيرخوار درگرفتن موفق پستان؛تغذيه بااين روش رابايستي متوقف نمود.

تغذيه با قاشق:

شبيه به روش تغذيه با سرنگ ؛اين روش مناسب براي استفاده از مقادير كم شير مي باشد؛قرار دادن شير دردهان شيرخوار بايد مستقيماً درداخل دهان يازير زبان انجام شود.درصورت نارسي؛بيماري ضعيف بودن شيرخوار؛بهتر آن است كه به جاي قراردادنمستقيم شير دردهان وي؛با اجازه دادن به اودرخواستن شيربه صورت ليسيدن؛چشيدن وآشاميدن شير داخل قاشق؛تغذيه انجام شود.عدم اختيارشيرخوار درمقدار شير دريافتي ؛خطربروز آسپيراسيون؛خستگي مادر ياشيرخواردرصورت نياز به تغذيه بامقادير زيادقبل ازدريافت شير كافي؛از معايب استفاده از اين روش مي باشد.

تغذيه باكمك انگشت:

روش شير دادن با انگشت روش مناسب تري نسبت به استفاده از سر پستانك مي باشد.بااستفاده از وسيله كمكي شيروفنجان وظرف محتوي شيرولوله معده شماره5؛لوله رادر قسمت داخلي بند آخرانگشت نشانه نگه داشته وسپس همين قسمت رادرتماس باسقف دهان شير خوار قرارداده ووي راتغذيه مي نماييم.ازاين روش دركمك به يادگيري گرفتن ومكيدن پستان؛جهت ارزيابي مكيدن وحركات زبان؛درامتناع شير خوارازپستان(به هرعلت)؛شيرخوارخواب آلوده وpoor feeding؛درمواقع جدائي شيرخوار از مادر(استفاده از فنجان ارجح است)ودرمواقع ابتلا؛مادر به شقاق نوك پستان؛مي توان استفاده نمود.

تغذيه با بطري:

استفاده از بطري بايد در شيرخواراني كه از شير مادر تغذيه مي نمايند؛شديداًمنع شود.درمادران شاغل ضمن توصيه به تغذيه مستقيم كودك از پستان مادر در ساعات مرخصي ويا نهايتاًاستفاده از فنجان وقاشق؛كاردرخارج از منزل نبايد بهانه اي براي استفاده از روش تغذيه با بطري باشد.

عوارض استفاده از بطري:

اشكال در گرفتن صحيح پستان

اختلال در عملكرد فيزيولوژي زبان وتشويق به عمل مكيدن نا مناسب

تقويت حركات غلط در فك وزبان

كاهش توليد شير

كاهش دفعات وطول مدت شير دهي

عفونت:برفك دهاني؛عفونتهاي مكررگوش واسهال

مشكلات دنداني:پوسيدگي وناهنجاري هاي دهان ودندان

مشكلات عصبي رفتاري وعقلاني:هوش؛خواب؛SIDS

اختلال درتنفس وكاهش اشباع اكسيژن خون

وابستگي

به طور كلي تغذيه با اين روش در شيرخواراني كه از شير مادر استفاده مي كنند به دليل ايجاد سرگرمي شير خواردرگرفتن پستان واختلال در تداوم تغذيه باشير مادروعوارض ديگر آن توصيه  نمي شود.

اكسير معجزه گر
 
اگر كسي به شما اكسيري معرفي كند كه فرزندتان را از عفونت گوش.پنوموني .اسهال ويا عفونت هاي ادراري حفظ كند؛آيا واقعاٌتلاش در جهت شناخت آن اكسير نمي كنيد؟
اگر بدانيد كه اين اكسير مي تواند در سال هاي نوجواني فرزندتان خطر ابتلا به چاقي؛ديابت؛آلرژي؛آسم وفشار خون بالا رادراو كاهش دهد؛آيا واقعاٌنمي خواهيد كه آن اكسير را داشته باشيد؟
وبالاخره اگر بدانيد كه يك جرعه از اين اكسير ميتواند باعث افزايش  IQ  در فرزندتان شود؛واقعاٌنمي خواهيد تلاش كرده وآن راپيدا كنيد؟
خوب دست نگه داريد.اين اكسير قوي در خانه شماست.
اين اكسير جادويي شير مادر است؛شير توليدي خود شما.

اگر شما باردار بوده فكرمي كنيد كه هنوز تصميم گرفتن درمورد شيردهي زود است؛بايد بدانيد مطالعات متعدد نشان داده اند كه شما در زمان بارداري تعهد بيشتري براي آماده كردن فرزندتان در خصوص استفاده از بهترين تغذيه ممكن را داريد.تغذيه اي كه درآن امكان استفاده از فاكتورهاي مبارزه كننده با بيماري هاوجود دارد.اين همان شير مادراست.آيابازهم نيازداريد كه بيشتردرموردفوايد شير مادربدانيد؟خوب دراين جا اطلاعاتي وجوددارندكه به ما كمك مي كنندتابيشتر درمورد اين معجون جادويي بدانيم.

شيرمادر باعث مي شود فرزندي سالم تر داشته باشيد.

ساليان سال است كه دانشمندان پي برده اند در شير مادر تركيباتي وجود دارد كه آن را تبديل به يك غذاي ايده آل براي شير خواران مي كند.آن ها به تازگي كشف كرده اند 200تركيب در شير مادر وجود دارد كه براي مبارزه با عفونت ها؛كمك به كامل شدن سيستم ايمني؛كمك به هضم و گوارش وگوارش غذاوحمايت ازرشدمغزي موثرميباشدوخواصي دارند كه علم؛قادر به رقابت با آن ها نيست.

دكتر مايكل جرجي.اف.پرفسوردررشته اطفال وتكامل كودكان مي گويد:

هيچ راهي وجود ندارد كه به وسيله آن بتوانيم تمام خواص شير مادر را در شيرمصنوعي بگنجانم.واقعاٌاعدادوارقام نشان مي دهند كه شير مادر همه چيز است.بر طبق مطالعات انجام شده در سازمان دارو غذا     FDAبر روي بيش از يك ميليون ششصد هزار مادرو نوزاد آنها؛ ثابت شده شير خواراني كه تغذيه انحصاري با شير مصنوعي داشته اند؛80 درصد بيشتر از آنهايي كه شير مادر تغذيه مي شوند در معرض افزايش ابتلا به اسهال و 70 درصد افزايش ريسك ابتلا به عفونت گوش؛قرار دارند.

دكتر سارا بك فين مي گويد :
شيرخواراني كه فقط باشير مادر تغذيه مي شوند بهتر مي تواننددرمقابل بيماريها مقاومت كنند وهرچقدر بيشتر شيرمادردريافت كنندبراي آنان بهتر است؛همچنين كودكاني كه بيشتر از شش ماه باشيرمادرانشان تغذيه شده اندخطر عفونت گوش واسهال درآنان كاهش يافته است. شير مادر داراي فوايد طولاني مدت مهم نيزمي باشد مانند كاهش خطر ابتلا به آسم؛آلرژي ها؛چاقي وسرطان هاي شايع دوران كودكي.اما فوايدديگري هم دارد.

مطالعات به وضوح نشان  ميدهند شيرخواراني كه   تا چهار  ماهگي تغذيه انحصاري باشير مادر داشته اند احتمال ابتلا به ديابت كودكي درآنها به طور چشمگيري كاهش پيدا كرده است.روز به روز دانشمندان در مي يابند كه واقعاٌشيرمادرهمه چيزاست.يك مطالعه كه درمجله لانست چاپ شده نشان داده نوجواناني كه درهنگام تولد پيش از موقع به دنياآمده ودر ماه اول باشيرمادرتغذيه شده اندبه نسبت گروهي كه شير مصنوعي دريافت كرداه اندباافزايش فشار خون كمتري دربزرگسالي مواجه شده اند.اين تفاوت هانشان ميدهدكه احتمال ابتلا به حملات قلبي وآسيب هاي ناشي ازآن دردوران هاي بعدي زندگي آنان نيز كاهش مي يابد.دكترسيگنال آتول متخصص اطفال مي گويد اين يافته هادرمورد كودكاني كه تولد ترم داشته اند وباشير مادر تغذيه شده اند نيز صادق است.

شير مادر باعث مي شود فرزند باهوش تري داشته باشيد.تغذيه باشيرمادر علاوه براين كه باعث مي شودفرزندتان سالم تر بمانداوراباهوش تر نيز مي كند.دكتر جرجي .اف مي گويد:درواقع يكي ديگرازفوايد شيرمادرآن است كه رشدوتكامل مغزي راتسريع مي بخشد.مطالعلات انجام شده د سال1992 نشان داد كودكاني كه باشير مادر خودتغذيه شده اند به نسبت كودكاني كه باشير مصنوعي تغذيه شده اند داراي افزايشي درIQخود به ميزان8نمره مي باشند.آناليز اطلاعات به دست آمده از11مطالعه انجام شده برروي كودكان باهوش سال1999 نشان داد كودكاني كه سر موعد به دنيا آمده وحداقل تاسن8 هفتگي؛تغذيه انحصاري باشير مادر داشته اند؛در مقايسه با كودكان هم گروهي كه باشير مصنوعي تغذيه شده بوده به ميزان 3تا5نمره افزايش   IQ داشته اند.

مطالعات نشان مي دهد:

افزايش 3تا5 نمره درIQ    اين كودكان منجر به كسب درآمدهاي بالاتروسازگاري هاي اجتماعي بهتر درآينده شده واين كودكان به واسطه تغذيه باشيرمادردردروس مدرسه بامشكل كمتري مواجه بوده اند.

مادرعزيز؛شما هم ازشيردهي دردوران زندگي خو منتفع مي شويد.تغذيه شيرخوارباشيرمادربه همان اندازه كه براي او مفيد است براي مادر نيز سودمند مي باشد.هورمونهاي آزاد شده درطول مدت شير دهي كمك به جمع شدن اندازه رحم وكاهش خونريزي بعد از زايمان مي كنند.بعضي گزارشها نشان داده اند كه مادر در طول مدت شيردهي؛چون كالري بيشتري مصرف مي كنداين امر به وي كمك مي نمايد تا اندازه وفرم قبلي خودرا سريع تر بدست آورده وبتواند لباسهاي مورد علاقه قبل از بارداري اش رادوباره بپوشد.علاوه بر آن شيردهي طولاني مدت سبب كاهش ريسك كانسرپستان قبل از يائسگي ازنوع تهاجمي كه معمولاٌ قبل از 50 سالگي اتفاق مي افتد مي شود. به هر حال شما ديگر نبايد شكي داشته باشد كه شير مادر يك معجون شگفت انگيز است همان طور كه در حال برنامه ريزي براي آينده فرزندتان هستيد به خودتان هم قول بدهيد كه هرچه طولاني تر بتوانيد به اوشير بدهيد بهتر است.چون براي شما هم خوب است.حتي مقاديربسيار كم شير مادر هم كمك كننده است.اما هرچه بيشتر بهتر. كلستروم دريافتي در طي روزهاي اول نوزادي؛داراي اثر حمايتي نوزادان بوده واوبراي مبارزه بافاكتورهاي بيماري زا؛حتي قبل ازاين كه سيستم ايمني بدن او بتواند به تنهايي واردعمل شود؛آماده مي كند.
اما بسياري از فوايد موجود درشيرمادر مانند افزايش رشدوتكامل مغزي وپيشگيري از چاقي؛بعداز دوماه يا بيشتر از مصرف شيرمادر در بدن او ظهور مي كنند وبه همين دليل است كه سازمان هاي ملي وبين المللي به شدت تاكيد برتغذيه كودكان باشير مادر حداقل به مدت يك سال دارند. به عنوان مثال:آكادمي طب اطفال آمريكا پيشنهاد مي كند؛تغذيه انحصاري با شيرمادرتا5الي 6ماه وسپس ادامه آن به همراه استفاده از غذاهاي غني شده باآهن تايك سالگي باشد.سازمان جهاني بهداشت(WHO )نيز تاكيدبرتغذيه كودكان با شيرمادرتادوسالگي ويابيشترازدوسالگي رادارد.

چند نكته هم از قول مادراني كه شير داده اند بشنويد: من به شدت اعتقاد داشتم؛آن چه راكه بايد انجام دهم؛مي توانم.من با تغذيه كودكانم باشير مادر؛بهترين فرصت وامكان رابرايشان فراهم كردم  تا سالم ؛شاداب وقوي باشند.

چون فرزندان دوقلو داشتم؛فكر مي كردم تغذيه آنان با شيرخودم آسان نيست.شير من به سرعت وبه مقدار فراوان ترشح شد.البته گاهي هم نيازهاي تغذيه اي آنها راباشيرمصنوعي تكميل مي كردم اما چيزي كه باعث تداوم شيردهي من شد؛اين بود كه متعهد شدم تا به بهانه شيردهي وقت بيشتري براي هريك از فرزندانم صرف نمايم وداشتن زمان اختصاصي با هريك از آنان براي من بسيار زيباو خوشايند بود. 

در دهه 1960مخالفت هاي فرهنگي شديدي عليه شيردادن وجود داشت.عليرغم همه تبليغات گسترده در زمينه مصرف شير مصنوعي؛مادرم مرا باشير خود تغذيه كرد به همين علت براي من هم تغذيه فرزندم باشير خودم وبرقراري ارتباط عاطفي باپسرم ؛بسيار مهم بود.من خانمي خانه دار هستم ازاين كه مي تونم در خانه بمانم وبه فرزندم شير بدهم ودر جهت آسايش وي از اومراقبت كنم واقعاٌاحساس خوشبختي مي كنم.
 

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان آمل واحد بهداشت خانواده

 
 
 
1394/07/06
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal