شبکه بهداشت و درمان آمل
۱۳۹۸ يکشنبه ۱ ارديبهشت
br ENGLISH
عملکرد

 

عملكرد واحد بهداشت خانواده

بهداشت خانواده از گروههاي قديمي ومحوري وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي بوده كه برنامه هاي آن مهمترين محل مواجهه مردم با نظام سلامت است . دراين گروه مهمترين مداخلات براي ارتقاء سلامت مادران وكودكان را داردو هم اكنون با وظائفي گسترده جمعيت عام وساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقائ سلامت گروهاي سني جامعه را در قالب بسته هاي خدمات سلامت را مديريت مي نمايد

اين واحد با در دست داشتن 7 برنامه اصلي نوزادان –كودكان – مادران – تنظيم خانواده – ميانسالان – سالمندان   ارايه خدمت مي نمايد شاخص هاي اين واحد بخصوص شاخص هاي مرگ ومير كودكان و مادران وارتقاء وضعيت سلامت براي افراد خانواده نه تنها به عنوان شاخص هاي بهداشتي يك كشور اهميت دارد بلكه بعنوان معيار توسعه نيز در نظر گرفته مي شود بنابر اين عملكرد بسياري از نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي واقتصادي در اين برنامه تاثيرگذار است و مقايسه شاخص ها وبررسي عملكردها موجب پيدا كردن نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها ومحدوديت ها واز همه مهمتر پيش بيني آينده با توجه به تغييرات سريع پيرامون ،رمز موفقيت هدايت مجموعه فوق مي باشد

 

عملكردبرنامه باروري سالم :

1-جمع آوري آمار از سطح مراكز و بررسي و ارسال به استان

2- هماهنگي با كلاس هاي مشاوره جهت ارسال ليست زوجين حاضر در كلاس مشاوره و ارسال ليست به مراكز بهداشتي درماني جهت پيگيري اين زوجين و دعوت به مركز جهت تكميل فرم مشاوره

3-تهيه بسته آموزشي باروري سالم براي پرسنل

4- هماهنگي با دو آزمايشگاه (دولتي –خصوصي ) جهت ارسال نمونه هاي پاپ اسمير با حداقل هزينه

5- جمع آوري نمونه هاي پاپ اسمير از مراكز و ارسال به آزمايشگاه و جمع آوري آن از آزمايشگاه و ارسال به مراكز

6-برگزاري جلسه توجيهي براي مربيان مشاوره در زمينه باروري سالم و اولويت هاي برنامه 

7 –تدوين چك ليست بررسي علل تك فرزندي و بدون فرزندي

8-هماهنگي با امور دارويي جهت اقلام تنظيم خانواده

9- ارسال بسته باروري سالم براي مراكز تحت پوشش

10- آموزش پزشكان در زمينه ارتقاء بارداري هاي برنامه ريزي شده

11- آموزش ره مياني در زمينه ارتقاء بارداري هاي برنامه ريزي شده

12- تكميل چك ليست بررسي علل تك فرزندي (بالاي 3 سال) و بدون فرزندي

13-جمع آوري آمار فصلي باروري سالم و تك فرزند و بدون فرزند

14- جمع بندي چك ليست بررسي علل تك فرزندي (بالاي 3 سال) و بدون فرزندي و ارسال به استان

 

 

رديف 

عنوان

1

تعداد زنان همسردار 10-49ساله تحت پوشش

2

تعداد زنان همسردار واجد شرايط مراقبت پيش از بارداري

3

تعداد انجام مراقبت پيش از بارداري اززنان همسردار واجد شرايط

4

درصد انجام مراقبت پيش از بارداري اززنان همسردار واجد شرايط

5

تعداد زنان باردار مراقبت شده

6

تعداد مادران پر خطر

7

تعداد مواردمادران بارداربي بضاعتي كه از نظر هزينه رايگان شدند

8

تعداد مادران پر خطري كه در ICU بستري شدند

9

تعداد مادران پر خطري كه توسط متخصصين زنان وداخلي تحت نظرمي باشندوموارد فوق را به واحد بهداشت خانواده اطلاع دادند

10

تعداد مادران كمپليكه وغير كمپليكه اي كه به كارشناس برنامه مادران اطلاع داده وپيگيري شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فعاليتهاي مهم انجام شده در برنامه سلامت مادران:

1.    برگزاري جلسه كارشناسي تعيين اولويت برنامه عملياتي سلامت مادران (اسفند سال 91)

2.    مكاتبه براي يكسان سازي شناسايي و انجام استاندارد مشاوره پيش ازبارداري(ارسال دستور العمل )

3.    تهيه فرم آمار عملكردي پيشرفت برنامه و ارسال آن به مراكز

4.    مكاتبه براي تعيين ميزان دستيابي به هدف مذكور باتوجه آمارعملكردي پايان سال91 به تفكيك مراكزتابعه

5.    شركت دركميته كارشناسي ارتقاي سلامت مادران استان

6.    مكاتبه بابسيج وكميته امدادوزندان جهت آموزش گروه هدف شهرستانهاي تابعه

7.    برگزاري چندين كلاس آموزشي براي رابطين ومربي رابطين ورابطيين ادرات در ارتباط با اولويتهاي برنامه مادران  

8.    تهيه چك ليست پايش برنامه مراقبت پيش بارداري

9.    تدوين برنامه زمانبندي پايش تخصصي همزمان برنامه مراقبت پيش بارداري در مراكز تابعه

10.      انجام پايش تخصصي برنامه مراقبت پيش بارداري در مراكز تابعه

11.      هما هنگي با نظام پزشكي و بخش خصوصي (مطب متخصص زنان )جهت هماهنگي در اجراي برنامه

12.      يكسان سازي توليدات اموزشي برنامه مادران

13.      فعال سازي برنامه درسايت معاونت بهداشتي

14.      تهيه وتوزيع وارسال تراكت درخصوص اهميت مراقبت پيش از بارداري وترويج زايمان طبيعي  در مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تحت پوشش

15.      آموزش اهميت مراقبتهاي پيش از بارداري در كلاس آموزشي پيش از ازدواج براي زوج ها ي جوان

16.      هماهنگي با مركز مشاوره جهت تهيه ليست زوجين در پايان هر ماه جهت پيگيري براي انجام مراقبت پيش از بارداري

17.      ارسال ليست زوجين در پايان هر ماهه به مراكز بهداشتي در ماني جهت پيگيري براي انجام مراقبت پيش از بارداري

18.      شناسايي مادران پرخطردر مراكز و ارجاع آنها به متخصص مربوطه

19.      شناسايي مادران پر خطر توسط همكاران محترم متخصص زنان وارسال موارد پر خطر به واحد بهداشت خانواده

20.      ارجاع مادران باردار بالاي 35 سال به متخصص قلب و عروق و پي گيري اقدامات درماني آنها

21.      پي گيري و همكاري مستمر و كارشناسان مامايي وبهداشت خانواده در زمينه ارجاع مادران پرخطر ، پي گيري درمان و دريافت پس خوراند متخصص ، در جهت پيشگيري از مرگ مادران

22.      تهيه وآناليزگزارش روزانه مادران پرخطر ازسطح خانه بهداشت ،مطبهاي خصوص وبيمارستان توسط كارشناسان برنامه مادران درواحد بهداشت خانواده وارسال روزانه به معاونت بهداشتي

23.      همكاري بيمارستان هاي شهرستان در زمينه برخورد با مادران پر خطر وبستري مادران پرخطر در ICU وارسال گزارش اين موارد به واحد بهداشت خانواده به صورت روزانه

24.      ارجاع مادران واجد شرايط زايمان طبيعي به مراكز مشاوره سطح شهروبيمارستانها جهت شركت مادران در كلاسهاي آمادگي براي زايمان طبيعي

25.      اطلاع كليه مواردمادران باردار كمپليه از مركز پيام (اورژانس 115)به كارشناس برنامه مادران جهت پيگيري

26. برگزاري كميته هاي ترويج زايمان طبيعي وموربيديتي در هر فصل 

 

  عملكرد برنامه سالمندان

برگزاري جلسات آموزشي براي مربيان آموزش استاندارد شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

برگزاري جلسات آموزشي طرح درس تغذيه براي رده هاي مياني و بهورزان

تكميل چك ليست اختصاصي برنامه سالمندان و جمع بندي وارسال به معاونت بهداشتي استان

آموزش مربيان رابطين ورابطين مراكز در زمينه سالمندي در مراكز

نظارت بر تشكيل كلاسهاي آموزشي گروهي و چهره به چهره در كليه مراكز شهري و روستايي

اقدامات بزرگداشت روز جهاني سالمند

درج پيام هاي مرتبط با سلامت سالمندان در سربرگ نامه هاي اداري درهمه ادارات شهرستان

ارائه خدمات درماني رايگان به سالمندان در مراكز شهري و روستايي دريك روز

تهيه وتوزيع تراكت آموزشي براي سالمندان

توزيع تراكت آموزشي سلامت سالمندان در نماز جمعه

پايش سلامت در مراكز شهري وروستايي

پارچه نويسي به مناسبت هفته سلامت سالمندان

همايش سلامت در سالمندي باحضور بازنشستگان در سراي مهر

برگزاري جلسه آموزشي سلامت در سالمندي براي رابطين ادارات و نمايندگان ادارات در كميسيون بانوان

تهيه تيزر آموزشي سلامت سالمندان و نمايش در تلويزيون شهري

ارائه مطالب آموزشي در سايت دانشگاه و فرمانداري شهرستان

تشكيل كلاسهاي آموزشي براي سالمندان در خانه ها و مراكز بهداشتي درماني

بازديد از سراي مهر بازنشستگان به همراه پياده روي سالمندان مركز جاويدان

همايش پياده روي كاركنان شبكه بهداشت ورابطين بهداشتي ادارات به همراه سالمندان

برنامه ميانسالان

عملكرد هفته ملي سلامت بانوان ايراني

 تهيه تيزر آموزشي به مناسبت هفته سلامت بانوان ايراني

ارائه مطالب آموزشي در سايت دانشگاه و فرمانداري شهرستان

برگزاري جلسه آموزشي در خانه ها و مراكز بهداشتي درماني

 انجام معاينات رايگان در مراكز

همايش پياده روي كاركنان شبكه بهداشت ورابطين بهداشتي ادارات به همراه سالمندان

جشنواره غذاي سالم در بين كاركنان زن شبكه

برگزاري جلسه آموزشي براي دانشجويان حوزه هاي علميه

پارچه نويسي به مناسبت هفته سلامت بانوان ايراني

تهيه وتوزيع تراكت آموزشي براي سالمندان

درج پيام هاي مرتبط با سلامت بانوان ايراني در سربرگ نامه هاي اداري

عملكرد هفته ملي سلامت مردان ايراني

ارائه مطالب آموزشي در سايت دانشگاه و فرمانداري شهرستان

ارائه وچاپ مطالب آموزشي در هفته نامه اقتصاد پويا

برگزاري جلسه آموزشي در خانه ها و مراكز بهداشتي درماني

انجام معاينات رايگان در مراكز

همايش پياده روي كاركنان مرد شبكه بهداشت

انجام پايش سلامت از كاركنان اداره پست شهرستان

پارچه نويسي به مناسبت هفته سلامت مردان ايراني

درج پيام هاي مرتبط با سلامت مردان ايراني در سربرگ نامه هاي اداري

ارسال شعار هقته سلامت مردان و تراكتهاي آموزشي به 40 كارگاه بزرگ شهرستان

اعزام 10 نفر از كاركنان بالاي 50 سال شبكه بهداشت جهت انجام رايگان آزمايشات - CHO-TG – FBS-PSA

معرفي رانندگان شاغل در كارگاهها با انجام آزمايشات لازم براي دريافت كارت سلامت رانندگان در بعضي از كارگاهها

ارسال پيامك بهداشتي به كارگران بعضي از كارخانجات

 

شاخص هاي نظام مراقبت مرگ كودكان 1-59 ماهه

92

91

سال90

سال 89


شاخص هاي شهرستان

65/8

13.35

21/12

4/11


 ميزان مرگ و مير كودكان كمتر از 5 سال

0

./45

81/0

47/0


ميزان مرگ و مير كودكان1-4 سال

65/8

11.4

15/9

9/8


مرگ و مير كودكان زير يك سال

9/5

9

67/5

67/6


مرگ و مير كودكان زير يك ماه

0

0

18/0

93/0


ميزان مرگ و مير كمتر از 5 سال به دليل عفونت تنفسي

0

0

0

0


ميزان مرگ و مير كمتر از   5 سال به دليل اسهال و استفراغ

0

0

55/0

0


ميزان مرگ و مير كمتر از   5 سال به دليل مسموميت و سوختگي

0

0

0

0


مرگ و مير نوزادان به علت عارضه كمبود وزن در 1000 تولد زنده

0

0

0

0


مرگ و مير نوزادان به علت كزاز

35/0

0/81

36/0

42/7


مرگ كودكان نارس كمتر از 5 سال به جمعيت در 1000

35/0

0/45

91/0

34/8


مرگ كودكان زير 5 سال در اثر ناهنجاري

88/0

0/9

36/0

65/5


ساير علل شهرستان

 

فعاليت هاي مهم انجام شده در برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان 1تا 59 ماهه در 92

·        ارسال گزارش فوري مرگ هاي اتفاق افتاده در سطح شهرستان به معاونت محترم بهداشتي (مرگهاي اتفاق افتاده در بيمارستان هاي امام علي ،امام رضا و 17 شهريورو مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي)و سايت CSO

·        تكميل پرسشنامه (ب) براي مرگ هاي اتفاق افتاده در منزل و ارسال به سايت CSO

·        جمع بندي اطلاعات لازم از پرونده هاي بيمارستاني و بهداشتي و مداخلات استخراج شده از سايت cso

·        تشكيل كميته بررسي علت مرگ در كودكان زير 5 سال مورخ 26/2/1392 و ارسال صورتجلسه فوق به تمامي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي ،بيمارستان ها و ساير مدعوين

·        پي گيري انجام مصوبات مطرح شده در كميته

·        برگزاري جلسه هماهنگي با واحد آمار جهت تكميل اما رثبت شده در زيج 91 و ارسال آمار مربوطه به معاونت بهداشتي

·        برگزاري كلاس آموزشي براي گروه هدف بهورزان در ارديبهشت ماه 92

·        ارسال اهداف اختصاصي برنامه نظام مراقبت درارديبهشت ماه سال 92 براي كليه مراكز بهداشتي درماني و بيان انتظارات

·        تنظيم جدول زمانبندي پايش از مراكز و خانه هاي بهداشت

·        پايش از مراكز و خانه ها بر اساس جدول زمانبندي و ارسال پسخوراند به واحد هاي پايش شده

·        شركت در كميته هاي مرگ و مير زير يك ماه بيمارستان هاي امام علي ،امام رضا و 17 شهريورومرگ مير 1تا59 ماهه در ارديبهشت و خرداد

·        ارسال فرم هاي آمار به مراكز و جمع بندي امار ماهانه و ارسال ان به معاونت بهداشتي

·        جمع بندي امار فصلي بهار و ارسال به معاونت بهداشتي و واحد امار

·        ارسال امار فصلي موارد مرگ زير 5 سال به مراكزي كه مورد مرگ داشتند

·         همكاري با كارشناس برنامه مادران در پيگيري مادران باردار پر خطر تا 42 روز پس از ختم بارداري

ارسال دستورالعمل برگزاري كميته فرعي در مراكز وجمع بندي صورت جلسات مربوطه
 
برگزاري كلاس آموزشي براي گروه هدف كاردان ها و كارشناسان بهداشت خانواده مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي
 
ارسال تراكت اموزشي به شهرداري جهت نصب در وسايل نقليه عمومي
 
ارسال بسته آموزشي به بيمارستان ها و پيگيري نصب تراكت آموزشي پيشگيري از بروز سوانح و حوادث در محل ورودي اطاق هاي بستري اطفال و اورژانس جهت مطالعه عموم مردم بخصوص مادران داراي كودك زير 5 سال
 
ارسال امار جمع بندي شده مرگ كودكان زير 5 سال به مراكز بهداشتي درماني كه مرگ در جمعيت تحت پوشش آنها اتفاق افتاده است جهت تطبيق با زيج مركز
 
شركت در كميته هاي بيمارستان امام علي و امام رضا در ماه تير و شهريور (كميته مرگ زير يك ماه و 1 تا 59 ماهه)
 
برگزاري كميته شهرستاني در تاريخ 26/4/92 و 31/6/952 در محل شبكه بهداشت و درمان شهرستان و ارسال صورتجلسه مربوط به كليه مدعوين و مراكز بهداشتي درماني
 
ارسال بسته آموزشي ارسال شده از معاونت محترم بهداشتي (يك برگ فرم نونه آمار فصلي برنامه عملياتي نظام مراقبت ،متن آموزشي رابطين ،واقعيت هاي عبرت آموز ،از مشاوره ژنتيك چه مي دانيد )به كليه مراكز بهداشتي درماني
 
شركت در پايش هاي عمومي در ماه تير و مرداد و شركت در پايش هاي تخصصي شهريور ماه (از 21 برنامه پايش پيش بيني شده در شهريور ماه ،16 مورد پايش انجام شده 76%)
 
تدوين چك ليست پايش از مادران داراي كودك زير 5 سال كه در بيمارستان ها بستري مي شوند به منظور سنجش سطح آگاهي مادران
تكميل چك ليست پايش از بيمارستان هاي تابعه (امام علي ،امام رضا و 17 شهريور در مردادماه سال جاري )و ارسال پس خوراند به بيمارستان ها و ارسال چك ليست ها در سايت نظام مراقبت
 
پيگيري انجام مصوبات مربوط به صورتجلسات به صورت كتبي و شفاهي
 
شركت در كميته سوانح و حوادث واحد بيماري هاي غير واگير در تاريخ 14/5/92
 
مكاتبه با كليه مراكز بهداشتي در ماني بهداشتي شهري و روستايي به منظور شناسايي مناطق پر خطر در منطقه تحت پوشش به منظور پيشگيري از بروز موارد مرگ ومير كودكان زير 5 سال از طريق جلسات با شوراو دهداري (مصوبه كميته دانشگاهي بررسي علل مگ و مير كودكان )
 
مكاتبه با كليه مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي به منظور معرفي موارد كودك آزاري در خانواده هاي تحت پو شش به واحد بهداشت خانواده ستاد و بهداشت و روان و اداره بهزيستي جهت مشاوره
 
ثبت دقيق كودكان داراي مشكل در برنامه مانا و كودك سالم در فرم مراقبت ويژه (مصوبه كميته دانشگاهي بررسي علل مگ و مير كودكان )
 
درج مطلب آموزشي در جرايد وپايگاه اطلاع رساني فرمانداري آمل
 
ارسال مشخصات مراكز مشاوره ژنتيك به تفكيك مراكز دولتي و غير دولتي به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي
 
انجام پايش از بيمارستان هاي امام رضا ،امام علي و 17 شهريور در مهر ماه و ارسال پسخوراند
 
برگزاري كميته شهرستاني بررسي علت مرگ كودكان زير 5 سال در تاريخ 28/8/92،25/10/92و 12/12/92 ،ارسال صورتجلسه كميته هاي فوق به كليه مراكز بهداشتي درماني ،بيمارستانها و مطب پزشك متخصص اطفال عضو كميته
 
ارسال نمودار عملكرد آمورشي مراكز بهداشتي درماني در زمينه فعاليت هاي آموزشي درج شده در جدول فعاليت تفصيلي
 
ارسال شاخص دمو گرافيك شهرستان از سال 86 تا 91 بر اساس فرمت ارسالي از معاونت بهداشتي
 
شركت در كميته شهرستاني سوانح و حوادث در تاريخ 8/11/92
 
برگزاري كارگاه احيا پايه اطفال و شير خواران براي كليه كارشناسان و كاردان هاي بهداشت خانواده و پزشكان در اذرو دي ماه با همكاري اورژانس 115

 

جمع بندي مداخلات مطرح شده در كميته هاي سال 92

شبكه بهداشت و در مان شهرستان آمل

پيگيري ارسال بسته اموزشي علل و عوامل عمده بروز مرگ در كودكان زير 5 سال از استان به مراكز بهداشتي در ماني و بيمارستان ها جهت اموزش به خانواده ها ي گروه هدف (واحد بهداشت خانواده)
پيگيري واحد درمان جهت تهيه كيت هاي مورد استفاده در بخش نوزادان نظير ABG

با توجه به بالا بودن امار مرگ به علت نارسي در گروه سني زير يك ماه افزايش درصد و كيفيت مراقبت هاي پيش از بارداري در مراكز بهداشتي درماني در طول سال از مادران گروه هدف (واحد بهداشت خانواده)

-پيگيري راه اندازي اورژانس اجتماعي در كار گروه سلامت شهرستان( اقدام راه اندازي از سوي اداره بهزيستي )

-تهيه و ارسال مطلب آموزشي در زمينه سوانح و حوادث جهت نصب در معابر عمومي (اتحاديه تاكسيراني و اتوبوس راني)(مسئول پيگيري و اقدام ،بهداشت خانواده )

-دريافت خلاصه پرونده براي كودكان متوفي در مواردي كه كودك در بيمارستان هاي خارج از شهرستان فوت كرده است

-برگزاري كارگاه احيا اطفال در آذر ماه براي گروه هدف كاردانها و كارشناسان مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

با توجه به اينكه بسيلري از موارد مرگ زير يك ماه به علت ناهنجاري هاي مادرزادي مي باشد و والدين اين كودكان متقاضي انجام سقط (در صورتي كه در هفته هاي اول بارداري ناهنجاري مسلم گردد) مي باشند با نماينده پزشكي قانوني حاضر در جلسه مشاوره گرديد و با نظر اعضا تصميم بر اين گرفته شد كه پزشكي قانوني ليست مدارك لازم را به شبكه اعلام تا زوجين واجد شرايط با راهنمايي هاي لازم كه از شهرستان دريافت مي نمايند در صورت داشتن شرايط به پزشكي قانوني در ساري مراجعه نمايند تااز اتلاف وقت و ازدست دادن زمان تعيين شده براي سقط قانوني پيشگيري گردد .

ارسال سناريوي مرگ كودكان متوفي به معاونت بهداشتي

 

فعاليت هاي انجام شده در برنامه كودكان

1-    1- پايش از مراكز بهداشتي در ماني و خانه هاي بهداشت

2-    2-جمع آوري فرم هاي آماري كودك سالم مانا وشير مادروارسال به معاونت بهداشتي و سايت CHS

3- 3-تهيه چك ليست

4- 4-برگزاري كلاس آموزشي براي پزشكان ،كاردانان ،كارشناسان وبهورزان و رابطين بهداشتي

5- 5-برگزاري كميته شيرمادر مانا وكودك سالم

6- 6-چاپ وتكثير دفاتر وفرم هاي آماري كودكان

7- 7-بررسي داروهاي مانا و شير مصنوعي

8- 8-برگزاري هفته ترويج تغذيه با شير مادر وروز جهاني كودك

9-   9-شركت در كميته بيمارستاني امام رضا وامام علي (ع)

10-هماهنگي با آزمايشگاه موسي ابن جعفر جهت ارجاع مادران به مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت جهت مراقبت 3-5 روزگي

11-ارسال عكس كودكاني كه به طور انحصاري تا 6 ماهگي با شير مادر تغذيه شدند به فصلنامه شير مادر

12-ارسال مطلب آموزشي اهميت تغذيه با شيرمادر تا 2 سالگي دردين مبين اسلام به آموزش وپرورش استان

13-بررسي اختلالات تكاملي در كودكان 12 ماهه با تست ASQ به ميزان 85% كه نسبت به انتظار استان 15% افزايش داشته است

14- برگزاري كارگاه آموزشي احياء نوزادان وشيرخواران براي پزشگان ، كاردانان وكارشناسان وبهورزان

15- برگزاري كلاس آموزشي مراقبت ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال براي پزشگان ، كاردانان وكارشناسان وبهورزان جهت افزايش آگاهي پرسنل به ميزان84.3%كه نسبت به انتظار استان 3/4% افزايش داشته است

16-بررسي تغذيه انحصاري با شير مادر دركودكان 6 ماهه

 

اقدامات انجام شده در روز جهاني شير مادر

1-     نوشتن شعار هفته جهاني ترويج تغذيه با شير مادر در سر برگ نامه هاي اداري به مدت يك هفته

 

2- ارسال شعار هفته ترويج تغذيه با شير مادر براي كليه بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي

 

3- ارسال مطالب آموزشي در زمينه اهميت تغذيه با شير مادر براي ادارات شهرستان

 

4- برگزاري كلاس آموزشي ترويج نغذيه با شير مادر براي مادران باردار و شيرده در بيمارستان دوستدار كودك ( بيمارستان امام رضا (ع) )

 

5- برگزاري كلاس آموزشي ترويج نغذيه با شير مادر براي مادران باردار در كليه مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت

 

6- دعوت از مادران شيرده موفق جهت بزرگداشت و تقدير از آنان در اين جلسات و انتقال تجارت مفيدشان در زمينه شيردهي با مادران باردار و شيرده

 

7- گزارش عملكرد جلسات آموزشي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي به صورت لوح فشرده ( صورت جلسه همراه با تصاوير برداشته شده ) به واحد بهداشت خانواده و در نهايت ارسال به معاونت بهداشتي

فعاليت هاي انجام شده به مناسبت روز جهاني و هفته ملي كودك

1- ارسال شعار هفته ملي كودك در سربرگ نامه هاي اداري

2- پارچه نويسي شعار هفته ونصب در سر درب شبكه بهداشت و بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني

3- ارسال شعار وپوستر روزجهاني كودك

4- بازديد از مهد كودك پدر وخريد كيك تولد خريد كادو (عروسك ماشين دفتر ،مداد ،تراش ،پاك كن ،مسواك وخمير دندان و....به اتفاق مسئول آموزش سلامت و مسئول امور اداري و پرسنل بهداشت خانواده

5- پياده روي به مناسبت روز جهاني كودك توسط پرسنل شبكه بهداشت به همراه فرزندانشان در منطقه عالي كيا سلطان امام زاده عبداله

6- برگزاري كلاس آموزشي و ارسال پيام بهداشتي وسوانح براي مراكز بهداشتي در ماني رابطين ادارات ومديران مهد كودك

7- ارسال شعار وپيام بهداشتي و وبازديد از مهد پدر و پياده روي در سايت شبكه و فرمانداري
 
8-    مسابقه نقاشي درمهد كودكها و مدارس ابتدايي
 
9-      ارسال پمفلت تغذيه كمكي و تكامل به مراكز بهداشتي درماني وبيمارستانها ومهد كودك
 
10-    برگزاري كلاس آموزشي در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت براي مادران واجد شرايط دارا ي كودكان زير 8 سال در46 مركز و 151 خانه بهداشت
 

11- تكثير وتوزيع تراكت آموزشي سوانح وحوادث ورابطه متقابل كودك و والدين جهت مديران مهد كودك

 

 

 

 

1394/07/06
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal